top of page
Valerie.jpg

Valérie Wauters

Hallo daar, 

 

Ik ben Valérie Wauters, samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Zoersel. Ik zal vanaf nu mijn job als vormingsmedewerker bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling combineren met begeleidingen bij het Tinzicht. Ik kan alvast niet wachten om jullie te ontmoeten!

Mijn achtergrond ligt in het werken met kinderen, jongeren en ouders, eerst als leefgroep begeleidster en later als contextbegeleidster. Mijn kracht ligt in het vermogen om out-of-the-box te denken en om in moeilijke situaties een kalm brein te bewaren.  

Ik heb een passie voor het begeleiden en ondersteunen van anderen, en daarom heb ik mijn opleiding gevolgd als opvoedings- en begeleidingscoach (Orthopedagogie). In het verleden heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij kinderen van de lagere school met ASS en ben ik zorgleerkracht geweest. 

Ik ben iemand dat graag blijft leren daarom neem ik geregeld deel aan opleidingen. Om mijn kennis verder uit te breiden, ben ik recentelijk begonnen met een studie tot leerkracht secundair onderwijs. Ik wil namelijk nog dieper begrijpen hoe mensen leren en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen. Vanuit mijn vakkennis kan ik hierdoor beter ondersteuning bieden op het gebied van sociale vakken, zoals psychologie, opvoedkunde, maatschappelijke vorming, PAV, enzovoort. Natuurlijk kunnen we ook samen bekijken hoe ik jou kan helpen bij andere vakken of studiebegeleiding, zoals bij het plannen van leeractiviteiten, effectief leren, enzovoort.

Ik vind het belangrijk om systeem- en oplossingsgericht te werken want in jullie gezin ligt vaak de sleutel tot verandering. 

Als ik nog zou mogen dromen, dan hoop ik in de toekomst jongeren samen te brengen, zodat ze elkaars verhalen kunnen delen en beseffen dat ze niet alleen zijn in de uitdagingen die ze tegenkomen.

Ik kan niet wachten om samen met jullie aan de slag te gaan en bij te dragen aan positieve veranderingen!

 

Tot snel,

Valérie

MIJN BAGAGE

Ervaring - Kennis - Opleiding

2014 - Hogeschool Gent

Professionele Bachelor Orthopedagogie: Opvoedings- en begeleidings coaching

De opleiding orthopedagogie leidt je op tot een maatschappelijk betrokken ambassadeur die in dialoog met personen in kwetsbare leefsituaties hét verschil in kwaliteit van leven maakt. Als praktijkgericht orthopedagoog ben je een spilfiguur bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die door allerlei beperkingen of omstandigheden op orthopedagogische en agogische hulpverlening zijn aangewezen. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een breed werkveld en bij verschillende doelgroepen.

2019 - Orthopedagogie: Opvoedings- en begeleidings coaching

Geweldloos verzet/Nieuwe Autoriteit

Samen met jullie gezinscoach ga je vooral praktisch aan de slag. Jullie maken samen met de gezinscoach een duidelijk stappenplan voor het gezin, zodat je als ouders de terugkerende cirkels van ruzies en onmacht kunt doorbreken. Geweldloos Verzet onderscheidt zich van andere methodes doordat wij ook het verschil kunnen maken als je kind weigert mee te werken. Wat andere ouders
zeggen over Geweldloos Verzet: ‘de handvaten en acties die ik samen met de gezinscoach en mijn steun heb kunnen zetten hebben
mij als moeder sterker gemaakt’ ‘praktisch, steunend en direct toepasbaar. Ik sta steviger in mijn schoenen in onvoorspelbare situaties’
Doel van de methode is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. De ouders volgen een aantal samenhangende stappen, zoals openheid naar buiten toe en het kind laten weten dat het
gedrag niet langer wordt geaccepteerd.

 

Steeds meer ouders, hulpverleners en leerkrachten ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. Duidelijk grenzen stellen en consequent optreden wordt moeilijk. Zorgfiguren dreigen vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen en preken worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren.
Het model Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door de Israëlisch psycholoog Haim Omer en verder uitgewerkt door The New Authority Center, biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de volwassen aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie van het inzetten van een krachtig netwerk. De gedragenheid en de steun uit het netwerk zijn van essentieel belang bij de slaagkansen van deze aanpak.

2019 - Opgroeien

Signs of safety

Signs of Safety werd in de jaren ’90 in Australië, met medewerking van ruim 150 hulpverleners uit de jeugdhulpverlening en kinderbescherming, ontwikkeld door Andrew Turnell en Steve Edwards als oplossingsgerichte benadering voor het werken met gezinnen waar kindermishandeling speelt. Signs of Safety is op meerdere wetenschappelijke theorieën gebaseerd waarbij het oplossingsgericht
werken een van de belangrijkste is. Daarnaast gebruikt Signs of Safety ook elementen van de narratieve therapie en sluit het ook goed aan bij het ecologisch model van Bronfenbenner. Signs of Safety biedt een kader van geïntegreerde principes, disciplines, hulpmiddelen en processen. Werkrelaties zijn essentieel, zowel met gezinnen als met andere partners in de hulpverlening. Vooral werken met wat goed werkt en dit wordt bepaald door de werkers en het gezin zelf.

2021 - Jill Gees

Conflictueus Ouderschap na scheiding

Hoe blijf je uit de strijd en draag je bij aan de kwaliteit van de ouder-kindrelatie? Als je werkt met ouders die in ernstige conflicten na scheiding verwikkeld zijn, ervaar je hoe moeilijk het is hierin te navigeren. Je wilt de strijd stoppen, je wordt ongerust, kwaad en (ongewild) partijdig. Je weet niet meer wie nu de ‘waarheid’ spreekt of wat een goede regeling is. Het biedt concrete handvatten om uit
het conflict te blijven, de strijd niet te versterken en koers te houden op een helpend perspectief. Je krijgt zicht op knelpunten die telkens opnieuw bij ouders voor verwarring zorgen. Je reflecteert over parallel ouderschap naast coöperatief ouderschap. Je versterkt ouders in hun identiteit en hun complexe verantwoordelijkheid.

2021 - Vraagkracht

Kracht- en oplossingsgericht werken

Kracht- en oplossingsgericht werken is een benadering die zich richt op het identificeren, versterken en benutten van de sterke punten, hulpbronnen en mogelijkheden van individuen of groepen, in plaats van zich te concentreren op problemen, tekortkomingen of beperkingen. Het legt de nadruk op het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving waarin mensen kunnen groeien, leren en
verandering kunnen bewerkstelligen. In deze benadering wordt aangenomen dat mensen de capaciteit hebben om zelf oplossingen te vinden voor hun uitdagingen en dat ze al over bepaalde hulpbronnen en vaardigheden beschikken die hen kunnen helpen bij het bereiken van hun doelen. Door de focus te verleggen naar deze sterke punten en mogelijkheden, wordt empowerment bevorderd en worden mensen aangemoedigd om actief deel te nemen aan het proces van verandering. Kracht- en oplossingsgericht werken omvat vaak het stellen van doelgerichte vragen die mensen helpen om hun eigen oplossingen te ontdekken, het benadrukken van positieve veranderingen en vooruitgang, het benutten van successen uit het verleden als leermomenten, en het samenwerken met cliënten of deelnemers om haalbare doelen te stellen en actieplannen te ontwikkelen. Deze benadering wordt vaak toegepast in verschillende contexten, waaronder coaching,
counseling, therapie, onderwijs en organisatieontwikkeling, en heeft bewezen effectief te zijn in het bevorderen van groei, veerkracht en welzijn.

2022 – European Alliance for Hope and Empowerment

Hoop Training

Hoop is het geloof dat je toekomst beter zal zijn vandaag én dat je daar zelf voor kan zorgen. Hoopvolle mensen zijn beter in staat hun doelen te bereiken. Ze kunnen beter anticiperen op obstakels die het bereiken van hun doel dreigen te blokkeren. Dit vertaalt zich in motivatie en doorzettingsvermogen, waarbij ze de energie hebben om via nieuwe en andere ideeën belemmeringen te overwinnen. Vanuit deze vaststelling ontwikkelde de positieve psychologie de theorie van HOOP. Hoop is een belangrijke beschermende factor die mensen in staat stelt zich te ontplooien en hun welzijn te verhogen. Hoop is ook een belangrijke bron van hulp bij de diverse trauma's, langdurige stresssituaties en burn-out.

2023 - Mediv

Deep Democracy

Deep Democracy is een methode voor gedeelde besluitvorming en conflicthantering, een methode die volop inzet op een democratische manier van leidinggeven en samenwerken. Het doel is conflicten in groepen als kansen aangrijpen voor ontwikkeling en daardoor de efficiëntie vergroten. In bedrijven en organisaties die werken volgens de principes van Deep Democracy, ervaren medewerkers meer
betrokkenheid en leiders meer vertrouwen in hun medewerkers. Deep Democracy staat onder meer voor een wijze van besluitvorming waarin er echt geluisterd wordt, waar ook de stem van de minderheid een plek krijgt.

2023- Inspinazie improvisatietheater

Train the trainer rollenspel

Netelige communicatiesituaties inoefenen via rollenspel is een krachtige methode. Jonge kinderen doen het spontaan en veelvuldig. Volwassenen doen het dan weer onbewust door situaties met vervelende collega’s thuis op een of andere manier te projecteren op hun geliefden. Of omgekeerd.
Als we rollenspel bewust, methodisch en effectief inzetten kunnen we een zeer krachtige ervaringsgerichte leeromgeving creëren.

2023- Clark Baim

The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation

Het Dynamic Maturation Model (DMM) is een theoretisch kader dat de ontwikkeling van gehechtheid en persoonlijkheid gedurende de kindertijd en adolescentie beschrijft. Het model benadrukt de dynamische interactie tussen genetische aanleg en ervaringen in de vroege kindertijd, met een focus op de kwaliteit van de interacties tussen kinderen en hun verzorgers. Het beschrijft verschillende gehechtheidspatronen en benadrukt veerkracht en groei, zelfs na moeilijke ervaringen. Het DMM heeft implicaties voor klinische praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van kinderontwikkeling en geestelijke gezondheid.

2024 – Interactie Academie

Begeleiden van Intervisie

Reflecteren over wat je als hulpverlener, zorgverlener of therapeut met je cliënten doet is een essentieel onderdeel van kwaliteitsvolle praktijk. Een van de mogelijkheden daarbij is uitwisseling van praktijkervaringen met collega’s, vooral om inspiratie op te doen bij minder vlot lopende of ingewikkelde casuïstiek. In deze driedaagse opleiding ligt het accent op de methodische aspecten van het begeleiden van een intervisiegroep waardoor het leren van elkaar gestimuleerd wordt.

2024 – AP Hogeschool Antwerpen

Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Vanuit vakkennis accenten leggen op leraarschap. Het doel is om te leren hoe je deze kennis op een inspirerende en effectieve manier kunt overdragen aan jongeren. Tijdens de opleiding worden communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld en krijg je inzicht in het brede werkveld van het onderwijs. Er wordt sterk de nadruk gelegd op de diversiteit en veelzijdigheid van het beroep van leerkracht. Naast het lesgeven ben je ook een opvoeder, een luisterend oor, een vriend en een voorbeeld voor je leerlingen. Als leerkracht moet je zeer flexibel zijn en met een open geest naar de steeds complexer en diverser wordende maatschappij kunnen kijken. Je krijgt ook tools aangereikt om
op een positieve manier om te gaan met diverse groepen leerlingen.

bottom of page